T H E M A  2 0 1 9:

FOCUS

W A T ?

Dag en nacht bidden, aanbidden, ontmoeten.

Aangevuld met outreach gedurende 7 dagen.

W A A R O M ?


Wij geloven dat wanneer we God ontmoeten in gebed, wij Zijn hart en passie ontvangen voor Zijn plannen, Zijn mensen, België, de Wereld. Dit dringt ons om uit te stappen in het brengen en leven van Zijn boodschap.
O N Z E  O P D R A C H T!


Het is SOFA&ZO haar grote verlangen, passie en doel, om over kerkmuren en leeftijden heen een plaats van ontmoeting met God en met elkaar te zijn. Een plaats van eenheid, kracht en liefde, een plaats waar God heerst.


W A N N E E R ?


Begin: 24 juli 20.00u

Einde: 31 juli 23.00u


W A A R ?


Kiefhoekstraat 13 - Eksel (Hechtel - Eksel), volg de wegwijzers.


L O G E R E N ? D A T  K A N !


Yes! Dit jaar moet je tussendoor niet meer naar huis!


We bieden jullie namelijk de volgende mogelijkheden:


- Onze eigen camping met douches, toiletten, gedeelde koelkasten en stroomvoorziening.
 

- Camping “De Lage Kempen” (bungalows en caravans beschikbaar)

 www.delagekempen.be


- B&B “de sneprooi”

www.sneprooi.be
P R O G R A M M A


Hoofdprogramma

Het hoofdprogramma is verdeeld in drie delen, afhankelijk van de invulling.


1. GROTE TENT “focus 1.0”

Hier gaan de druk bezochte aanbiddingsmomenten en de workshops door.
2. ZAAL “focus 2.0”

De plaats waar we dag en nacht in gebed zullen zijn.
3. OUTREACH “focus 3.0”


Outreach-locaties zijn terug te vinden in het schema. Inschrijven & vertrek aan het infopunt.


Kinderprogramma  

(6-12 jaar)


“Aanbidden in de wildernis”

Samen met de kinderen gaan we op speurtocht doorheen de tabernakel. We gaan stap voor stap, van de poort tot aan het Heilige der Heiligen, om te ontdekken wat een prachtig plan God met Zijn volk heeft. We zullen zien hoe God dicht bij Zijn Volk wil zijn, wat dit voor ons betekent en hoe we zelf tot Hem mogen gaan. Natuurlijk gaan we ook heel veel spelletjes spelen en Preesbox gaat ons muzikaal ondersteunen.


Dagelijks van 18.30u tot 20.30u op het kinderterrein.

Inschrijven aan het infopunt.

Tienerprogramma

(12-15 jaar)


Tieners houden niet van sleur, maar wel van echtheid. Tijdens hun dagelijkse programma kunnen zij elkaar en God ontmoeten op hun eigen gevarieerde manier. Elke dag staat er toffe leiding voor hun klaar die hen graag prikkelt met nieuwe uitdagingen.


Dagelijks van 16u tot 18u, starten samen met aanbidding in het jongerenprogramma om dan vervlogens naar hun eigen plekje te gaan.

Inschrijven aan het infopunt.
Jongerenprogramma

(15-30 jaar)


Be with Him! Be like Him! Do what He did! Leven vanuit Hem, vanuit ontmoeting met Hem. Dit is misschien niet zo vanzelfsprekend voor jou. Misschien net wat te close, net wat te … Kom eens neuzen tijdens het jongerenprogramma en wees verbaasd over hoe verfrissend en echt je dagelijkse leven met God kan zijn.


Dagelijks van 16u tot 18u tijdens het programma van focus 2.0.

Inschrijven aan het infopunt.
Infopunt

Bij het infopunt kan je aankloppen met al je vragen over het programma, de organisatie, … Hier kan je je inschrijven voor het kids-, tiener en jongerenprogramma en voor de outreachactiviteiten. GSM plat en toch nodig om bereikbaar te zijn, wij hebben een stopcontact voor je vrij.

Daarnaast kan je als kampeerder bij ons terecht voor kleine inkopen, droge voeding, … dingetjes die je vergeten bent mee te nemen bij het maken van je koffer. Vergeet niet voor 16u broodjes te bestellen, indien je ‘s morgens lekker wilt ontbijten.

Er zullen ook een aantal uitgewerkte gebedswandelingen beschikbaar zijn. Een kaartje geeft de wandelroute aan en ook een thema met enkele bezinningsteksten/-vragen. Je wandelt alleen of met enkele mensen samen; je geeft je ogen de kost en geniet van Gods schepping en Gods aanwezigheid.

Heb je je fiets bij, passeer dan “fietsen tussen de bomen”, de nieuwste Limburgse toeristenattractie die je vlakbij kan vinden.

Kortom: infopunt, spring eens binnen!
Rest

Rest is 24 uur op 24 open voor iedere bezoeker die zich in stilte wil terugtrekken voor persoonlijk gebed, een persoonlijke ontmoeting met God, voor bezinning of gewoon om even tot rust te komen. Thema van deze tent: “Het waren niet de spijkers die Jezus aan het kruis hielden, het was liefde”. (Max Lucado)


Heavenonearth

Het thema van deze tent is gebaseerd op het gebed dat Jezus ons heeft geleerd: “Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde”. Vanuit dit verlangen wil ons gebedsteam graag voor u bidden. Dagelijks van 19u tot 22u. Iedereen is zeer welkom!
Hangout

The place to be!

Genieten van iets fris,  iets om te snoepen, een hapje, een snackje of een babbeltje. Bij de lunch/avond kan je een tasje soep drinken en een lekkere sandwich met kaas of hesp eten. In de avond zal er steeds een lekkere en gezonde maaltijd voorzien worden.

De hangout is non-stop open vanaf 10u tot 23u.E V E N T

T H E M E  2 0 1 9:

FOCUS

W H A T ?

Day and night prayer, worship and fellowship.

With an addition of outreach during these 7 days.

W H Y ?


We believe that when we meet God in prayer, we will receive His heart and His passion for His plans and His people, Belgium, and the World. This compels us to step out, to bring His message of life to others.
O U R  M I S S I O N !

It’s SOFA&ZO’s heart’s desire, passion and purpose to be a place for encounters with God and each other across the borders created by church walls and different generations. A place where the unity, power and love of God reigns.


W H E N ?


Start: 24 juli 20.00h

End: 31 juli 23.00h


W H E R E ?


Kiefhoekstraat 13 - Eksel (Hechtel - Eksel), follow the signposts.


S T A Y I N G  T H E  N I G H T ?  

Y E S  Y O U  C A N !


Yes! This year you don’t have to go home any longer!

We offer you the following options:


- Our own campsite with showers, toilets, fridges that can be shared and power outlets. You can register and stay here in your own tent, caravan or an RV.  
- Camping “De Lage Kempen” (where bungalows and caravans are available)

 www.delagekempen.be


B&B “de sneprooi”

www.sneprooi.be
P R O G R A M


Main program

The main program can be divided  in three parts, depending on what it entails and where it is.

1. BIG TENT “focus 1.0”

The Big tent is where the well-known worship moments and workshops will be held.  
2. Hall “focus 2.0”

The Hall is the place where we will be praying day and night.
3. OUTREACH “focus 3.0”


Outreach locations can be found in the Outreach schedule. Registration for the Outreaches & Departure are both at the Infopoint.

Children’s program  

(6-12 years)


“Worship in the wildernis”

Together we are going on a treasure hunt through the tabernacle. We’re taking it step by step, from the gate, to the Holy of holies, to discover the wonderful plan that God has with His people. We will get to see that God wants to be close to His people, what this means for us and how we can personally go to Him.

Of course we will also be playing a lot of games and have musical support of Preesbox.


The Children’s program will take place daily from 18.30h until 20.30h in the children’s area. Registrations for the Children’s program can be made at the Infopoint.Teen program

(12-15 years)


Teenagers don’t like the daily grind, but they do like authenticity. During their daily program they can meet with each other and with God in their own individual and varying ways. There will be a great leadership team to stimulate them with new challenges and teach them daily.


The Teen program will take place daily from 16.00h until 18.00h. They will start with worship in the youthprogram and will go afterwards to their own area. Registrations for the Teen program can be made at the Infopoint.


Youth Program

(15-30 years)


Be with Him! Be like Him! Do what He did! Living life from Him, from encounters with Him. This may not be so obvious or easy for you. Maybe it’s just a little too close, just a little too...

Come and see during the Youth program and be surprised about how refreshing and real your daily life with God can be.


The Youth program will take place daily from 16.00h until 18.00h during the program schedule of focus 2.0. Registrations for the Youth program can be made at the Infopoint.Infopoint

For questions about the program, the organization, and so on one can come to the Infopoint. Here you can register for the Children’s, Teen and Youth programs and also for the outreach activities. Is your phone battery dead and you still want to remain available? We have a power outlet available for you.

As a person camping on site, you can also come to us for small purchases of dry foods, things you forgot to bring with you while packing, and so on.

Would you like to have some delicious breakfast, you can order your sandwiches for the next morning, just make sure to do so before 17h. We will also have some Prayer walks available that have been custom made for our prayer week. A map will show you the route and the theme with a couple of texts and questions to reflect on. You can do these prayer walks alone or in a group; you can walk around and enjoy God’s creation and God’s Presence.

If you have your bicycle with you, go take a look at “fietsen tussen de bomen” (cycling amidst the trees) the newest tourist attraction in Limburg which is nearby.

Shortly said: Infopoint, just come on by!


Rest

Rest is open for 24h a day for the entire week for every one that wants to withdraw themselves from the crowds and have some quiet time, for personal prayer, personal encounters with God, for reflecting on Him or just to relax. The theme of this tent is : “It weren’t the nails that kept Jesus on the cross, it was love.” (Max Lucado)


Heavenonearth

The theme of this tent is based on the prayer that Jesus taught us “Your kingdom come, Your will be done, on earth as is in heaven.”  

With this as the desire of our hearts, our prayer team would like to pray for you. They will be present daily from 19.00h until 22.00h. Everyone is welcome to come!Hangout

The place to be!

Would you like something cold, some snacks or sweets or just have a chat and fellowship with others? This can all be found at the hangout. During the lunch and dinner times a cup of soup or a sandwich with ham or cheese can be purchased. During dinner time a delicious and healthy meal will be available for purchase.

The hangout will be open daily from 10h until 23h.