Uit het Woord
 
Het idee van dag-en-nacht gebed is terug te vinden in verschillende schriftgedeelten en bijbelse principes.


2 4 / 7  G E B E D

Toelichting
 
In onze tijd worstelen veel kerken en gelovigen met de vraag hoe ze hun gebedsleven
kunnen [re]vitaliseren. De globale 24/7 gebedsbeweging wil het gebed terug aanwakkeren,
iedere geloofsgemeenschap vanuit zijn eigen omgeving.  

24/7


We zijn niet alleen! Het 24/7-gebed is een netwerk en wereldwijde beweging van gepassioneerde bidders ‘over kerkmuren heen’. Een centrale rol hierin spelen de gebedshuizen: deze zijn een verbindingsplek bij uitstek om mensen, harten en (gebeds)noden bij elkaar te brengen. 24/7-gebed staat synoniem voor een onophoudelijk gebedsverlangen. Het is de ontdekking dat dit hele leven om God en Jezus draait. Je kunt niet stoppen over Hem te spreken. 24/7 is in feite een hartgesteldheid die we door willen geven, een vuur dat we willen verspreiden. 24/7-gebed wordt vaak geassocieerd met gebedsketens, maar is meer een aanduiding van een levensstijl. Het gaat om een gebedshouding van onophoudelijk gericht zijn op God. Gebedshuizen zijn daarin centrale ontmoetingsplaatsen.


Ontstaan


Het bijzondere is dat de 24/7-beweging in 1999 aan beide kanten van de Atlantische oceaan
ontstaan is. De Brit Pete Greig sprak tot een groep jongeren in Chichester, Engeland. Hij daagde hen uit om dertig dagen lang het hele etmaal voor hun leeftijdsgenoten te bidden.
Ze hielden dit uiteindelijk meer dan drie maanden vol. Deze bijeenkomsten werden een nieuwe trend onder christelijke jongeren.
Tegelijkertijd was de start van het ‘International House of Prayer’(IHOP) in Kansas City onder leiding van Mike Bickle, waar dag en nacht door (voornamelijk) jonge christenen gezamenlijk gebeden werd.
Dit mondde uit in een beweging van gebedshuizen waar, in teams, constant gebeden en aanbeden wordt en waar ieder kan binnenlopen en deelnemen.

Sindsdien heeft 'Twentyfour-seven' (24/7) zich over vele landen in de wereld verspreid waarbij bidders - vooral jongeren - in eigen gebedsruimtes op creatieve manieren samen bidden. Momenteel zijn er wereldwijd in meer dan 150 landen gebedskernen ontstaan. Het 24/7-concept biedt een aantal nieuwe gebedsvormen en gebedsconcepten die christenen
kunnen helpen om hun gebedsleven te vernieuwen.  Zo wordt dankbede, voorbede, lofprijs en aanbidding op een creatieve manier samengebracht.


Geschiedenis


Koning David was een man van 1 ding (Psalm 27:4). Hij wilde zijn in het Huis van de Heere.
Hij bracht 24-uurs gebed en aanbidding tot stand. In zijn tent had hij 288 profetische zangers en 4000 muzikanten aangewezen die dag en nacht de Heere aanbaden. In het Woord spreekt men profetisch over de wederoprichting van deze tent (hut), een beweging die we wereldwijd zien. Am 9:11 – Hand 15:16 “Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds.”
Na Christus wordt de praktijk van voortdurend gebed voortgezet door de Egyptische woestijnvaders van de 3e tot de 5e eeuw.
De heilige Makarios en andere monniken baden twaalf tot twintig uur per dag. Ze baden dagelijks systematisch alle psalmen, de profeten en grote delen van het Nieuwe Testament.
Deze gebedscyclus kreeg een vervolg in het Europese kloosterleven. In de twaalfde eeuw bestudeerde de Franse monnik Bernard van Clairvaux de geschriften van de Keltische kerkvader Columbanus en stelde dit gebedsritme in voor zijn kloosterorde. Tot op de dag van vandaag wordt er in de kloosters wereldwijd de klok rond gebeden.
Ook de Hernhutters staan bekend om hun gebedstraditie van doorlopend bidden.
In 1727 begon de Moravische Broederschap een gebedsketen die 125 jaar aanhield met enorme geestelijke doorbraken tot gevolg. Zuid Korea 1973, David Yonggi Cho, voorganger van een plaatselijke gemeente, richtte een gebedsberg met dag – en nacht gebed in. Deze megakerk is nu de grootste ter wereld met meer dan 780 000 leden.


Nu


Door tijd in gebed met God door te brengen komt het eerste gebod (God liefhebben boven alles) weer op de eerste plaats.  Daarbij gaat gebed hand in hand met inzet en betrokkenheid met mensen in nood. Gebed is niet een manier om iets van God gedaan te krijgen. Het is een keuze van ons hart om ons helemaal op God te richten en Hem daarbij toestemming te geven om door Zijn Geest ons hart te veranderen zodat we Hem meer leren kennen en liefhebben.

Net zoals Hannah de Messias verwachtte in de tempel bij Zijn eerste komst, wordt Zijn bruid ook gevormd tot een verwachtende bruid, een wijze maagd die haar bruidegom verwacht. De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’