Binnen Sofa&zo vinden we het belangrijk om goede Bijbelse voeding te krijgen. We hebben meer kennis nodig, meer Woorden van God, meer inspiratie en meer leiding. Wanneer we samen Zijn Woord bestuderen bouwen we aan ons hart, ons verstand en onze gemeenschap met elkaar. We maken ons klaar om Hem te volgen, waarheen Hij ons ook leidt. Wanneer we Gods plannen en werken beter begrijpen, zal het gemakkelijker zijn om overtuigde, krachtige en volhardende bidders te zijn.


Inleidende cursus (start -en vervolgstudie):           

Verdiepingscursus (discipelschap):      

Verdiepingscursus (identiteit):   

Lesweekenden en avonden:                    
Waarom geloven?

Waarom Jezus volgen?

Waarom kiest God mij?

Thematische lessen; Gods Woord en plannen beter begrijpen ter ondersteuning van de gebedswerking.


Als ‘thuis van gebed, willen wij de kerken rondom ons dienen. Wij geloven dat wanneer we voor elkaar in gebed zijn, elkaar aanvuren en samen op outreach gaan, de ‘Limburgse kerk’ hier de vruchten van zal plukken.

Wij geloven in één lichaam. Samen willen wij ons uitstrekken naar “Uw Koninkrijk kome!”

Als we iets voor jullie kunnen betekenen, horen we dat graag en zullen we proberen jullie met gebed en daad bij te staan. Graag komen we eens langs om de visie en missie van Sofa&zo aan jullie uit te leggen. Dus ... tot ziens!


Jezus draagt ons op om te gaan en al Zijn volken tot Zijn discipelen te maken, om m.a.w. het evangelie te verkondigen. Te vertellen wie Jezus is, hoe groot en machtig Hij is, wat Hij voor de mensheid gedaan heeft om ieder van ons te redden van zonde etc.

Daarom gaan we er geregeld op uit om Zijn naam te verkondigen, om uit te reiken naar hen die Hem nog niet kennen. Dit proberen we op creatieve manieren te doen. Steeds met een gebedsteam achter ons.

Kom een keertje mee, of ondersteun ons in gebed, en deel in de vreugde van het hart van de Vader, wanneer één van de Zijne tot Hem keren.

24/7 gebed en aanbidding is ons doel en onze belangrijkste activiteit. We geloven dat dit dé manier is waarop God ons land, onze kerken, onze gezinnen, ..., Zijn koninkrijk kan bouwen. Jezus stierf niet om ons van een godsdienst te voorzien, Hij verlangt naar een diepe persoonlijke relatie. Zowel met jou als met Zijn hele lichaam. Doorheen diepe verbondenheid met Hem, roepen wij: “Uw wil geschiedde, zoals in de hemel zo ook op de aarde!”

Aanbidding en gebed zijn een zaak van het hart. We strekken ons uit om Hem in Zijn eerste gebod volledig gehoorzaam te zijn.

Hem lief te hebben, boven alles, met ons alles! Aanbidding is een levenswijze, die verder reikt dan een samenkomstzaal of een gebedsruimte. De Vader zoekt aanbidders die Hem aanbidden in Geest en waarheid. Die Zijn belang boven eigenbelang zetten, die Zijn heil zoeken boven wat de wereld biedt.

Het huis van gebed wil samen met de globale gebedsbeweging een gebedscultuur zien groeien. Opwekking in de kerk, een ommekeer in het land, gevulde olielampen op de dag dat onze Bruidegom, de Koning terugkomt!


Wanneer we als huis van gebed in contact komen met mensen die levensvragen, geestelijke en/of emotionele noden hebben, bieden wij pastorale hulp aan.

We helpen hen om hun ogen op Christus te richten en samen met Hem een weg er doorheen te vinden.

Indien nodig wordt er een zorgteam opgericht. Bestaande uit één of twee pastorale medewerkers en medechristenen die praktische hulp aanbieden waar het nodig is (bv  klusjes opknappen, bezoekje brengen, vervoer, samen bidden, ... ).


De lofprijs & aanbiddingssamenkomsten vormen het hart van ons huis. Nergens kan God het hart zo aanraken, de ziel zo helen en de wil zo richten als op die plaats. (Ps 50:23)


Elke maandagavond,

om 20.00u, Kiefhoekstraat 13 - Eksel.

24/7 gebed en aanbidding is ons doel en onze belangrijkste activiteit. We geloven dat dit dé manier is waarop God ons land, onze kerken, onze gezinnen, ..., Zijn koninkrijk kan bouwen.

“Uw wil geschiedde, zoals in de hemel zo ook op de aarde”, doorheen diepe verbondenheid met Hem. Jezus stierf niet om ons van een godsdienst te voorzien, Hij verlangt naar een diepe persoonlijke relatie. Zowel met jou als met Zijn hele lichaam.

 We strekken ons uit om Hem in Zijn eerste gebod volledig gehoorzaam te zijn. Hem lief te hebben, boven alles, met ons alles! Aanbidding en gebed zijn een zaak van het hart. Het is een levenswijze, die verder reikt dan een samkenkomstzaal of een gebedsruimte. De Vader zoekt zulke aanbidders. Zij die Hem aanbidden in Geest en waarheid, die Zijn belang boven eigenbelang zetten, die Zijn heil zoeken boven wat de wereld biedt.

Het huis van gebed wil samen met de globale gebedsbeweging een gebedscultuur zien groeien. Opwekking in de kerk, een ommekeer in het land, gevulde olielampen op de dag dat onze Bruidegom, de Koning wederkeert.

Met onze aanbidding en gebeden dragen we deze nacht volledig aan Hem op want Hem komt toe, zowel de dag als de nacht . We willen zijn gerechtigheid bezingen, Hem verwachtende als de Koning die terug zal komen. We zien uit naar Zijn wederkomst, naar de dag dat Zijn gerechtigheid geopenbaard zal worden.


Elke laatse vrijdag op zaterdagnacht van de maand,

Van 23.00u tot 03.00u, Hoofdstraat 41 - Eksel.

#gebedsgroepen #bijzondere-events #onzekernactiviteiten #gebedsgroepen #visie #maandkalender #locatiecontact #trug #trug

Het vestigen van een 24/7-gebedshuis, voor elke denominatie en generatie.

Om deze ambitie te kunnen realiseren hebben we nood aan:

a) GEBOUW

We willen graag beschikken over een voldoende groot gebouw waar christenen vanuit heel Limburg  zich kunnen verenigen in gebed voor God. Het moet gelokaliseerd zijn in Eksel op een uitnodigend plaats en met een uitnodigend karakter. Het moet een gemeenschapshuis zijn dat in gebed en daad midden in de maatschappij staat.

b) INTERKERKELIJKE WERKING

Betrokkenheid van kerken vanuit heel Limburg, en vanuit alle denominaties en alle generaties.

c) EENHEID

Het gebedshuis is een plaats waar in eenheid en met respect voor de verscheidenheid samen God gezocht kan worden en Hij aanbeden en geprezen wordt.

d) EEN VISIONAIR TEAM dat Gods plan wil volgen.

e) MENSEN die zich fulltime voor dit werk kunnen inzetten.

f) VOLDOENDE MIDDELEN

- om onafgebroken aanbidding en gebed mogelijk te maken;

- om onderwijs, discipelschap, pastorale zorg en hulpbetoon mogelijk te maken

GEVOLGEN:

We beseffen dat het gebed niet zonder gevolgen zal zijn. Er zullen mensen op onze weg komen die een beroep zullen doen op onze liefde, die nood hebben aan pastorale zorgen, aan begeleiding, aan onderwijs enz… Ook hierin willen we onze verantwoordelijkheid opnemen en trachten de nodige initiatieven te ontwikkelen om aan deze noden gehoor te geven. Het vertrekpunt van deze initiatieven is echter steeds de 24/7 gebedswerking.


Bankgegevens; BE35 0012 1873 1137 met BIC: GEBABEBB 20160228 visie - missie - leidersvergadering.pdf Als partner  bouw ik mee  aan het huis van  Gebed.  Als partner ontvang ik de Nieuwsbrief en word ik op de hoogte gehouden  van activiteiten en plannen.  Contact: info@sofaenzo.be #trug #trug
Ik word partner en doe een maandelijkse  bijdrage via domiciliëring Ik wil de nieuwsbrief ontvangen Ik word partner en doe een eenmalige gift Gebedshuis; Hoofdstraat 41- 3940 Hechtel - Eksel Ontmoetingszaal; Kiefhoekstraat 13- 3940 Hechtel - Eksel Postcode + plaats Tel nr E - mailladres Vragen/opmerkingen Of bedenkingen Voornaam Achternaam Straat + nr

Loading...

In de bijbel staat geschreven dat we de Heer, onze God moeten liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand en onze naasten als onszelf.

Vanuit een bewogenheid voor elk individu (onze naasten) in de grote vluchtelingenstroom kwam het verlangen om in gebed te strijden tegen deze onrechtvaardigheid. We delen de ervaringen die we hebben met onze contacten met vluchtelingen en brengen deze in gebed bij God. We bidden hierbij voor de wereldleiders, de bevoegde ministers van ons land, voor de verantwoordelijken en medewerkers van de asielcentra en voor de vluchtelingen zelf. We bidden dat ons hart bewogen mag blijven en dat Gods liefde door ons heen zichtbaar wordt voor deze mensen, waaronder vele moslims.


Tweede en vierde vrijdag van de maand,

Om 10.00u, Hoofdstraat 41, Eksel.


Jezus nodigt jou uit in een relatie met Hem, niet in een religieus programma.

Hij is de almachtige koning die snakt naar een relatie met jou!

Weet je niet hoe? Verlang je naar handvaten?

Sofa&zo Youth wilt een omgeving creëren waar je een ontmoeting met je Hemelse Papa krijgt door middel van verschillende vormen van creatief gebed en aanbidding.

Voor jongeren vanaf 15+.


Zie kalender.

Hoofdstraat 41, Eksel.#trug Met dank aan; onze God, door Hem en tot Hem zijn alle dingen,  onze sponsors CHRISAL NV en Dakwerken Johan Jacobs,  de giften van hen die geloven in de roeping van het huis van gebed  en de trouwe hulp van vele vrijwilligers. #trug

Loading...